เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

คต. เตือนผู้ประกอบการส่งออกทราย เตรียมพร้อมก่อนประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 | 1042 

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ทบทวนประกาศควบคุมการส่งออกทรายโดยห้ามส่งออกสินค้าทรายธรรมชาติทุกชนิด ขอให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนประกาศใหม่จะมีผล ใช้บังคับ 11 พฤศจิกายน 2566

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินการทบทวนแก้ไขปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลการส่งออกสินค้าทรายภายใต้ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน ลดปัญหาการใช้ดุลยพินิจ และอำนวยความสะดวกทางการค้า ประกอบกับลดความซ้ำซ้อนทางกฎหมายในการกำกับดูแลการส่งออกเนื่องจากปัจจุบันแร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบได้กำหนดมาตรการภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 แล้ว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดห้ามส่งออกทรายทุกชนิด ตามพิกัดศุลกากร 25.05 ยกเว้นกรณีส่งออกเป็นตัวอย่างหรือศึกษาวิจัย หรือนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัวในปริมาณไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือกรณีส่งออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะปริมาณให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า ทรายเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมคอนกรีต อุตสาหกรรมแก้วและกระจก และอุตสาหกรรมชิพซิลิคอนดักเตอร์ เป็นต้น โดยในปี 2565 ไทยมีการส่งออกทราย ปริมาณ 885.11 ตัน มูลค่า 17.46 ล้านบาท ขณะที่มีการนำเข้าในปริมาณ 1,817,029 ตัน มูลค่า 1,326 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันทรายมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้า นอกจากนี้ ในการขุดทรายทำการค้าดังกล่าวมักจะทำให้เกิดปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำพัง หากไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและยังคงมีการส่งออกตามเดิมในอนาคตอาจทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จึงขอให้ผู้ประสงค์จะส่งออกสินค้าดังกล่าวศึกษาและทำความเข้าใจประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ดังกล่าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกฯ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป โทร. 0 2547 5124 และสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมได้ตาม QR code ที่ปรากฏด้านล่างนี้
 

เอกสารแนบ