เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

การแจ้งคืนโควตาสินค้าเกษตร 9 รายการ ปี 2566 ครั้งที่ 1 และการยื่นขอรับการจัดสรรโควตาสินค้าเกษตร 9 รายการ ปี 2566 ครั้งที่ 2 ตามความตกลง WTO | 817 

 

การแจ้งคืนโควตาสินค้าเกษตร 9 รายการ ปี 2566 ครั้งที่ 1

และการยื่นขอรับการจัดสรรโควตาสินค้าเกษตร 9 รายการ ปี 2566 ครั้งที่ 2

ตามความตกลง WTO

               1. กรมการค้าต่างประเทศกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรโควตาตามความตกลง WTO สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ประกอบด้วย (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง (3) น้ำมันมะพร้าวและ
แฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว (4) กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ (5) เมล็ดกาแฟ (6) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (7) ลำไยแห้ง (8) พริกไทย และ (9) ชา
ซึ่งไม่ประสงค์จะนำเข้าหรือนำเข้าเพียงบางส่วนสามารถแจ้งคืนโควตา ปี 2566 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบ e-Quota

               2. สำหรับผู้ที่มีสิทธิขอรับการจัดสรรโควตาตามความตกลง WTO สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ประกอบด้วย (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง (3) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว (4) กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ (5) เมล็ดกาแฟ
(6) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (7) ลำไยแห้ง (8) พริกไทย และ (9) ชา สามารถยื่นขอรับการจัดสรรโควตา ปี 2566 ครั้งที่ 2
ภายใน 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ e-Quota

----------------------------------

การแจ้งคืนโควตา ปี 2566 ครั้งที่ 1 และการยื่นขอรับการจัดสรรโควตา ปี 2566 ครั้งที่ 2

ตามความตกลง WTO ผ่านระบบ e-Quota

  

 
 การยื่นขอรับการจัดสรรโควตาตามความตกลง WTO
สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ปี 2566 ครั้งที่ 2

 

ลำดับที่

สินค้า

ปริมาณที่จะจัดสรร (เมตริกตัน)

1

มะพร้าวและมะพร้าวฝอย แบ่งเป็น

-

 

1.1 มะพร้าว

-

 

1.2 มะพร้าวฝอย

-

2

เนื้อมะพร้าวแห้ง

1,157.00

3

น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว

391.75

4

กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

222,559.00

5

เมล็ดกาแฟ

0.285960

6

ผลิตภัณฑ์กาแฟ

5.400890

7

ลำไยแห้ง

8.00

8

พริกไทย

7.929880

9

ชา

5.447865 กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า

กรมการค้าต่างประเทศ

เมษายน 2566

 

เอกสารแนบ