เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ ! กำหนดการใช้งานระบบฯ Form RCEP ใหม่ ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2022 | 12305 

ประกาศ ! กำหนดการใช้งานระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

Form RCEP ใหม่ ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2022


         ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) จะมีการปรับโอนพิกัดศุลกากรของบัญชีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) จากพิกัดภาษีศุลกากร ฉบับปี 2012 (HS 2012) เป็นฉบับปี 2022 (HS 2022)

        1. ตารางการลดภาษีนำเข้าของประเทศสมาชิก ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2022

           - จีน

           - ญี่ปุ่น

           - นิวซีแลนด์

           - เกาหลีใต้

           - ออสเตรเลีย

           - เวียดนาม

           - บรูไน / กัมพูชา / ลาว / สิงคโปร์ / มาเลเซีย / เมียนมา / อินโดนีเซีย

        หมายเหตุ: 1. บรูไน / กัมพูชา / ลาว / สิงคโปร์ / มาเลเซีย / เมียนมา / อินโดนีเซีย ใช้ตารางรายการสินค้าตาม PSRs HS 2022 ดังนั้น ผู้ประกอบการควรตรวจสอบรายการสินค้าดังกล่าวกับประเทศปลายทางในการได้รับสิทธิพิเศษทาง ภาษีศุลกากรอีกทางหนึ่งด้วย

     2. ฟิลิปปินส์ ยังไม่มีผลบังคับใช้ภายใต้ความตกลงฯ

        2. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงความตกลงฯ

            2.1 Form RCEP รูปแบบใหม่ (เปลี่ยนแปลง Overleaf note ด้านหลังของ Form) คลิกที่นี่  ทั้งนี้ กรมฯ มีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) ของการใช้ Form RCEP รูปแบบเก่า ไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และให้เริ่มใช้ Form RCEP รูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป คลิกที่นี่

           2.2 เพิ่มประเทศอินโดนีเซีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 คลิกที่นี่

           2.3 Version พิกัดศุลกากร เปลี่ยนจาก HS 2012 เป็น HS 2022 ทั้งในส่วนของการออกหนังสือรับรองฯ และ การตรวจต้นทุนสินค้า ดังนั้น กรณีสินค้าพิกัดฯ 25 - 97 หาก HS 2022 ไม่ต่างจาก HS 2012 (เดิม) และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สินค้าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ประกอบการสามารถใช้ผลตรวจต้นทุนเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุ

      3. เงื่อนไขการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ

          3.1 ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form RCEP ภายใต้ HS 2012 ต้องมารับ Form RCEP ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น

          3.2 กรณีคัดลอก (Copy) คำขอหรือเลขอ้างอิงเดิมของ Form RCEP จาก HS 2012 ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบ พิกัดฯ ใหม่ก่อนยื่นขอ Form ทุกครั้ง โดยต้องใช้ HS 2022 เท่านั้น

          3.3 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ Form RCEP และเริ่มเปิดใช้งานระบบฯ ระบบในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

      ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565


เอกสารแนบ