เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

การยื่นขอรับการจัดสรร ปี 2565 ครั้งที่ 3 | 766 

การยื่นขอรับการจัดสรร ปี 2565 ครั้งที่ 3

สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ประกอบด้วย
(1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย
(2) เนื้อมะพร้าวแห้ง 
(3) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว
(4) กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(5) เมล็ดกาแฟ
(6) ผลิตภัณฑ์กาแฟ
(7) ลำไยแห้ง
(8) พริกไทย
และ (9) ชา

ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการจัดสรรสินค้าเกษตร 9 รายการ ครั้งที่ 3 ภายใน 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 10 – 26 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ e-Quota
คลิกเข้าสู่ ระบบการขอรับการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้าเกษตรตามความตกลงระหว่างประเทศ (e-Quota)

ปริมาณที่เปิดให้ยื่นขอรับการจัดสรรสินค้าเกษตร 9 รายการ ภายใต้ความตกลง WTO (ในโควตา) สำหรับปี 2565 ครั้งที่ 3
ลำดับที่ สินค้า ปริมาณคืน ครั้งที่ 2
ปริมาณคงเหลือจากการจัดสรรครั้งที่ 2
ปริมาณที่จะจัดสรรครั้งที่ 3
1 มะพร้าวและมะพร้าวฝอย แบ่งเป็น - - -

1.1 มะพร้าว - - -

1.2 มะพร้าวฝอย                     24.298800 -                           24.298800
2 เนื้อมะพร้าวแห้ง - 1,157.000000 1,157.000000
3 น้ำมันมะพร้าว                       0.280000
240.250000 240.530000
4 ชา 23.687839 0.002658 23.690497
5 เมล็ดกาแฟ 0.117559 0.000043 0.117602
6 ผลิตภัณฑ์กาแฟ 4.481230 0.000040 4.481270
7 พริกไทย 2.111800 - 2.111800
8 ลำไยแห้ง - 8.000000 8.000000
9 กากถั่วเหลือง (มนุษย์บริโภค) 5,846.820000
222,042.000000 227,888.820000
กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
กันยายน 2565


เอกสารแนบ