เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป | 3018 

ข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถ Download ได้จากไฟล์เอกสารแนบ ::

เอกสารแนบ