เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์.. สาระสำคัญเพิ่มเติมเงื่อนไขการนำเข้าในช่วง 10 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2565 สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี | 1939 

กรมการค้าต่างประเทศได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรอบความตกลง WTO 
สำหรับปี 2564-2566 (ฉบับที่ 2) ปี 2565 และระเบียบกระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าข้าวสาลี (ฉบับที่ 3) ปี 2565 
โดยสาระสำคัญเพิ่มเติมเงื่อนไขการนำเข้าในช่วง 10 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะนำเข้าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกรณีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ติดต่อสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โทร.02-547-4756 
และกรณีการนำเข้าข้าวสาลีให้ติดต่อกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 02-159-0406 ต่อ 103

Download เอกสาร ::

-ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564 ถึงปี 2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
-ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้าข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565


เอกสารแนบ