เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ!!! กรมการค้าต่างประเทศ ขอเลื่อนการเปิดให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกข้าว (อ.2 ข้าว) ผ่านระบบ DFT SMART - Licensing Systems (SMART – I) จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565เปลี่ยนเป็น วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป | 1142 

*** ประกาศ ***


กรมการค้าต่างประเทศ ขอเลื่อนการเปิดให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกข้าว (อ.2 ข้าว) ผ่านระบบ DFT SMART - Licensing Systems (SMART – I) จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เปลี่ยนเป็น วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากผู้ส่งออกข้าวที่ได้สมัครบัญชีผู้ใช้งานฯ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวแล้ว มีจำนวนไม่มาก

ดังนั้น เพื่อให้การใช้ระบบ SMART - I เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอความร่วมมือผู้ส่งออกข้าวทุกรายเร่งดำเนินการ ดังนี้

1)      สมัครบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา และการมอบ – รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนฯ
2)      ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2565

โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ SMART – I ได้ที่นี่ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2547-4837 /0-2547-4826 / 0-2547-4838 / 0-2547-4810

ทั้งนี้ ในระหว่างนี้ขอให้ผู้ส่งออกข้าวยื่นขอรับใบอนุญาตส่งออกข้าว ผ่านระบบเดิม (http://edi2.dft.go.th)               

เอกสารแนบ