เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

การคืนโควตาครั้งที่ 3/2564 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และยื่นขอรับการจัดสรรครั้งที่ 1 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2564 | 1201 


การคืนโควตาครั้งที่ 3/2564 และยื่นขอรับการจัดสรรครั้งที่ 1 ปี 2565


สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ประกอบด้วย (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง (3) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว (4) กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ (5) เมล็ดกาแฟ (6) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (7) ลำไยแห้ง (8) พริกไทย และ (9) ชา

1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่ประสงค์จะนำเข้าหรือนำเข้าเพียงบางส่วนสามารถแจ้งคืนโควตา ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ e-Quota

2. ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการจัดสรรสินค้าเกษตร 9 รายการ ครั้งที่ 1/2565 ภายใน 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ e-Quota 

ปริมาณที่จะขอรับการจัดสรรสินค้าเกษตร 9 รายการ ครั้งที่ 1/2565

ลำดับที่

สินค้า

ปริมาณที่จะจัดสรรครั้งที่ 1 (เมตริกตัน)

1

มะพร้าวและมะพร้าวฝอย 2,427 ตัน แบ่งเป็น

 

1.1 มะพร้าว

2,317.00

 

1.2 มะพร้าวฝอย

110.00

2

เนื้อมะพร้าวแห้ง

1,157.00

3

น้ำมันมะพร้าว

401.00

4

ชา 625 ตัน แบ่งเป็น

 

4.1 กองประวัติ ร้อยละ 70 ของปริมาณในโควตา

437.50

 

4.2 กองทั่วไป ร้อยละ 30 ของปริมาณในโควตา

187.50

5

เมล็ดกาแฟ

5.25

6

ผลิตภัณฑ์กาแฟ 134 ตัน แบ่งเป็น

 

6.1 กองประวัติ ร้อยละ 70 ของปริมาณในโควตา

93.80

 

6.2 กองทั่วไป ร้อยละ 30 ของปริมาณในโควตา

40.20

7

พริกไทย

45.00

8

ลำไยแห้ง

8.00

9

กากถั่วเหลือง (มนุษย์บริโภค)

230,559.00

 

เอกสารแนบ