เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

การจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตร ภายใต้ความตกลง WTO ครั้งที่ 1/2564 สินค้า เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง | 1297 

กรมการค้าต่างประเทศเปิดให้ยื่นขอรับการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้าเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง ตามความตกลง ภายใต้ความตกลง WTO ครั้งที่ 1/2564 กำหนดให้ยื่นขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 5-18 มกราคม 2564

- โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับการจัดสรรผ่านทางเว็บไซต์ https://e-quota.dft.go.th
- สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทร. 0-2547-4734 หรือ 0-2528-7500-29 ต่อ 4714, 4716, 4718 


อ่านรายละเอียดระเบียบ
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าเมล็ดกาแฟ ปี 2564 ถึงปี 2566 พ.ศ. 2563 (คลิกรายละเอียดระเบียบ)
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ ปี 2564 ถึงปี 2566 พ.ศ. 2563 (คลิกรายละเอียดระเบียบ)
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าชา ปี 2564 ถึงปี 2566 พ.ศ. 2563 (คลิกรายละเอียดระเบียบ)
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าพริกไทย ปี 2564 ถึงปี 2566 พ.ศ. 2563 (คลิกรายละเอียดระเบียบ)
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าลำไยแห้ง ปี 2564 ถึงปี 2566 พ.ศ. 2563 (คลิกรายละเอียดระเบียบ)

เอกสารแนบ