เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation : GDPR) | 15682 


       ด้วยสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หรือ General Data Protection Regulation : GDPR ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยกฎหมายใหม่มาแทนที่กฎหมายเดิมหรือ EU Data Protection Directive ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2538 GDPR มีสาระสำคัญ คือ บริษัทธุรกิจที่จัดเก็บและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรปจะต้องเพิ่มมาตรการปกป้องข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้ในกฎหมายกำหนดไว้ว่า ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล การละเมิดกฎระเบียบนี้อาจถูกปรับเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง และกฎหมายนี้จะมีผลยังคับใช้ปกป้องข้อมูลพลเมืองสหภาพยุโรปไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ และแม้ว่าบริษัทธุรกิจดังกล่าวจะไม่ได้ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปก็ตาม

   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eugdpr.org

เอกสารแนบ