เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

การแจ้งคืนโควตาสินค้าเกษตร 9 รายการ ปี 2566 ครั้งที่ 2 และการยื่นขอรับการจัดสรรโควตาสินค้าเกษตร 9 รายการ ปี 2566 ครั้งที่ 3 ตามความตกลง WTO | 814 

การแจ้งคืนโควตาสินค้าเกษตร 9 รายการ ปี 2566 ครั้งที่ 2 
และการยื่นขอรับการจัดสรรโควตาสินค้าเกษตร 9 รายการ ปี 2566 ครั้งที่ 3 
ตามความตกลง WTO

1. กรมการค้าต่างประเทศกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรโควตาตามความตกลง WTO สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ประกอบด้วย (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง (3) น้ำมันมะพร้าวและ
แฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว (4) กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ (5) เมล็ดกาแฟ (6) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (7) ลำไยแห้ง (8) พริกไทย และ (9) ชา ซึ่งไม่ประสงค์จะนำเข้าหรือนำเข้าเพียงบางส่วนสามารถแจ้งคืนโควตา ปี 2566 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 ผ่านระบบ e-Quota 
2. สำหรับผู้ที่มีสิทธิขอรับการจัดสรรโควตาตามความตกลง WTO สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ประกอบด้วย (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง (3) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว (4) กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ (5) เมล็ดกาแฟ
(6) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (7) ลำไยแห้ง (8) พริกไทย และ (9) ชา สามารถยื่นขอรับการจัดสรรโควตา ปี 2566 ครั้งที่ 3 ภายใน 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบ e-Quota

การแจ้งคืนโควตา ปี 2566 ครั้งที่ 2 และการยื่นขอรับการจัดสรรโควตา ปี 2566 ครั้งที่ 3
ตามความตกลง WTO ผ่านระบบ e-Quota

 แจ้งคืนโควตา ครั้งที่ 2/2566 ยื่นคำขอรับการจัดสรรโควตา ครั้งที่ 3/2566 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
สำหรับสินค้า 9 รายการ ประกอบด้วย 
(1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง 
(3) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว 
(4) กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
(5) เมล็ดกาแฟ (6) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (7) ลำไยแห้ง
 (8) พริกไทย และ (9) ชา
 ระหว่างวันที่ 10-25 ตุลาคม 2566
สำหรับสินค้า 9 รายการ ประกอบด้วย 
(1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง 
(3) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว 
(4) กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
(5) เมล็ดกาแฟ (6) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (7) ลำไยแห้ง
 (8) พริกไทย และ (9) ชา

 

 

เอกสารแนบ