เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ไปยังรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ (ISIL) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ AL-Qaida) พ.ศ. 2560 | 2879