เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณลำไยแห้งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการใช้สิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2559 พ.ศ. 2558 | 1304