เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 539/2556 เรื่องมอบอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้นำเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทฟเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี เข้ามาในราชอาณาจักร | 1795