เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 264/2554 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการกรมศิลปากรเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้นำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร | 2581