เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการกรมศิลปากรเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้นำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร | 1741