เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าชาที่จะออกหนังสือ รับรองแสดงการได้รับสิทธิ ชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2567 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 | 420