เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช่ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2567 พ.ศ. 2566 | 164