เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรอง ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 | 223