เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรูและพิธีสาร ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรูเพื่อเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้า และอำนวยความสะดวกทางการค้า พ.ศ. 2566 | 381