เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ๆ ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2566 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 | 447