เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควต้า พันธกรณีตามความตกลง WTO สำหรับสินค้านมและครีมและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง ปี 2566 ถึงปี 2568 พ.ศ. 2565 | 654