เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก้าหนดให้น้ามันปาล์มและแฟรกชันของน้ามันปาล์ม และน้ามันเนื อในเมล็ดปาล์ม เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน้าเข้าและน้าผ่าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 | 1095