เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ถั่วเขียวเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าถั่วเขียว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 | 2528