เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศสำนัก/กองงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยสำหรับส่งไปต่างประเทศ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551 | 3269