เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การรายงานการส่งออก การนำเข้า ปริมาณการใช้ ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บสินค้า และการรายงานอื่นๆ ของสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร พ.ศ. 2561 | 339