เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ ยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน สําหรับเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ํามันมะพร้าว ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ | 276