เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคืนส่วนจัดสรร การขอหนังสือรับรองการส่งออก การยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออก การคืนค่าธรรมเนียมพิเศษ และการรายงานการส่งออกข้าว ไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2563 พ.ศ. 2563 | 760