เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนส่วนจัดสรร การขอหนังสือรับรองการส่งออก การยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออก การคืนค่าธรรมเนียมพิเศษ และการรายงานการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2562 พ.ศ. 2561 | 679