เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก หรือนำผ่านไปยังสาฐารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าหรือนำผ่านไปราชอาณาจักรที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสาฐารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ.2561 | 3993