เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การรายงานการนำเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่เก็บรักษา การจำหน่ายจ่ายโอน และปริมาณคงเหลือ ของสินค้าที่มีมาตรการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร พ.ศ. 2561 | 4223