เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากากถั่วเหลือง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ปี 2561 ถึงปี 2563 พ.ศ. 2561 | 3391