เปลี่ยนการแสดงผล

โครงการ GSP สวิตเซอร์แลนด์

โครงการ GSP สวิตเซอร์แลนด์

 

การให้สิทธิ

เริ่มให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2540
สวิตเซอร์แลนด์ได้ขยายการให้สิทธิ GSP แก่ประเทศในกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุดออกไปอีก

ระยะเวลาโครงการ

ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาโครงการการให้สิทธิ GSP ไว้

ประเทศที่ได้รับสิทธิGSP

ประเทศกำลังพัฒนา 117 ประเทศ (รวมประเทศไทย) และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 48 ประเทศ

รายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP

- รายการสินค้าเกษตร พิกัดฯ 01-24 ที่ได้รับการลดหย่อนภาษี

- รายการสินค้าอุตสาหกรรม พิกัดฯ 25-97 ส่วนใหญ่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเป็น 0 (ยกเว้นสินค้ากลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พิกัดฯ 50-63 ที่ได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าร้อยละ 50 ของอัตราภาษีปกติ)

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

สินค้าที่จะขอรับสิทธิพิเศษ GSP ได้ จะต้องผลิตตามกระบวนการที่กำหนด ดังนี้

1. ผลิตโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศผู้ผลิตทั้งหมด (Wholly ObtainedProducts) หรือ

2. มีกระบวนการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Sufficient process) ตามที่ระบุไว้ในตาราง Annex 4 ทั้งนี้พิจารณาการแปรสภาพจากวัตถุดิบนำเข้าที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด ดังนี้

2.1 มีการเปลี่ยนพิกัดฯ ในระดับ 4 หลัก (Change in Tariff Heading) หรือ

2.2 มีมูลค่าสัดส่วนการนำเข้าไม่เกินร้อยละที่กำหนดของราคาสินค้าหน้าโรงงาน

ทั้งนี้ สินค้าเกษตรพิกัดฯ 01-24 ที่มีการนำเข้าวัตถุดิบ จะพิจารณาว่ามีกระบวนการแปรสภาพอย่างเพียงพอหรือไม่นั้น พิจารณาโดยกฎการเปลี่ยนพิกัดฯ ในระดับ 4 หลัก (Change in Tariff Heading : CTH) ของวัตถุดิบนำเข้า ยกเว้นพิกัดฯ 1108, 1901, 1904 and 1905 ที่มีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะตามที่ระบุไว้ในตาราง Annex 4


การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า

1. การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดจากสวิตเซอร์แลนด์มาใช้ในการผลิตให้ถือเสมือนว่าเป็นวัตถุดิบของประเทศผู้ได้รับสิทธิ GSP

2. การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดจากนอร์เวย์ มาใช้ในการผลิตให้ถือเสมือนว่าเป็นวัตถุดิบของประเทศผู้ได้รับสิทธิ GSP (ทั้งนี้ ให้มีการสะสมถิ่นกำเนิดเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม พิกัดฯ 25-97 เท่านั้น)

3. การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ยกเว้นสิงคโปร์ และบูรไน) มาใช้ในการผลิตให้ถือเสมือนว่าเป็นวัตถุดิบของประเทศผู้ได้รับสิทธิ GSP

เงื่อนไขการขอรับสิทธิGSP

1. เป็นสินค้าที่อยู่ในรายการสินค้าที่สวิตเซอร์แลนด์ให้สิทธิ GSP

2. ผลิตถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าตามที่สวิตเซอร์แลนด์กำหนด
3. ส่งตรงจากประเทศที่ทำการผลิตไปยังสวิตเซอร์แลนด์ หรือในกรณีที่สินค้าส่งจากประเทศผู้ผลิตไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือนอร์เวย์ แล้วจึงส่งต่อไปสวิตเซอร์แลนด์ให้ถือว่าเป็นการส่งตรงจากประเทศผู้ผลิตไปยังสวิตเซอร์แลนด์โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากรสหภาพยุโรปหรือนอร์เวย์
4. ต้องไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับสินค้านั้น มากไปกว่าการขนส่งขึ้น/ลงเรือ หรือการดำเนินการให้สินค้าอยู่ในสภาพดี

การขอใช้สิทธิ

ใช้ระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter system: REX) คลิกรายละเอียด

การขึ้นทะเบียนตนเองของผู้ส่งออก

1. กรอกใบสมัคร (Pre-Application Form) ในเว็บไซต์ https://customs.ec.europa.eu/

2. กรอกคำขอขึ้นทะเบียน

3. ยื่นคำขอพร้อมใบสมัครและเอกสารของบริษัทมายังกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ คลิกรายละเอียด


ทั้งนี้ ผู้ส่งออกต้อง 1) มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งออกผลิตได้ถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าตามที่กำหนด 2) เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับวัตถุดิบและกระบวนการผลิตไว้อย่างน้อย 3 ปี และ 3) แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ กรณี5มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ บริษัท ข้อมูลในการติดต่อ รายละเอียดสินค้าส่งออก ฯลฯ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

 เอกสารแนบ

โครงการ GSP สวิตเซอร์แลนด์

 

การให้สิทธิ

เริ่มให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2540
สวิตเซอร์แลนด์ได้ขยายการให้สิทธิ GSP แก่ประเทศในกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุดออกไปอีก

ระยะเวลาโครงการ

ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาโครงการการให้สิทธิ GSP ไว้

ประเทศที่ได้รับสิทธิGSP

ประเทศกำลังพัฒนา 117 ประเทศ (รวมประเทศไทย) และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 48 ประเทศ

รายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP

- รายการสินค้าเกษตร พิกัดฯ 01-24 ที่ได้รับการลดหย่อนภาษี

- รายการสินค้าอุตสาหกรรม พิกัดฯ 25-97 ส่วนใหญ่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเป็น 0 (ยกเว้นสินค้ากลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พิกัดฯ 50-63 ที่ได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าร้อยละ 50 ของอัตราภาษีปกติ)

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

สินค้าที่จะขอรับสิทธิพิเศษ GSP ได้ จะต้องผลิตตามกระบวนการที่กำหนด ดังนี้

1. ผลิตโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศผู้ผลิตทั้งหมด (Wholly ObtainedProducts) หรือ

2. มีกระบวนการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Sufficient process) ตามที่ระบุไว้ในตาราง Annex 4 ทั้งนี้พิจารณาการแปรสภาพจากวัตถุดิบนำเข้าที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด ดังนี้

2.1 มีการเปลี่ยนพิกัดฯ ในระดับ 4 หลัก (Change in Tariff Heading) หรือ

2.2 มีมูลค่าสัดส่วนการนำเข้าไม่เกินร้อยละที่กำหนดของราคาสินค้าหน้าโรงงาน

ทั้งนี้ สินค้าเกษตรพิกัดฯ 01-24 ที่มีการนำเข้าวัตถุดิบ จะพิจารณาว่ามีกระบวนการแปรสภาพอย่างเพียงพอหรือไม่นั้น พิจารณาโดยกฎการเปลี่ยนพิกัดฯ ในระดับ 4 หลัก (Change in Tariff Heading : CTH) ของวัตถุดิบนำเข้า ยกเว้นพิกัดฯ 1108, 1901, 1904 and 1905 ที่มีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะตามที่ระบุไว้ในตาราง Annex 4


การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า

1. การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดจากสวิตเซอร์แลนด์มาใช้ในการผลิตให้ถือเสมือนว่าเป็นวัตถุดิบของประเทศผู้ได้รับสิทธิ GSP

2. การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดจากนอร์เวย์ มาใช้ในการผลิตให้ถือเสมือนว่าเป็นวัตถุดิบของประเทศผู้ได้รับสิทธิ GSP (ทั้งนี้ ให้มีการสะสมถิ่นกำเนิดเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม พิกัดฯ 25-97 เท่านั้น)

3. การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ยกเว้นสิงคโปร์ และบูรไน) มาใช้ในการผลิตให้ถือเสมือนว่าเป็นวัตถุดิบของประเทศผู้ได้รับสิทธิ GSP

เงื่อนไขการขอรับสิทธิGSP

1. เป็นสินค้าที่อยู่ในรายการสินค้าที่สวิตเซอร์แลนด์ให้สิทธิ GSP

2. ผลิตถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าตามที่สวิตเซอร์แลนด์กำหนด
3. ส่งตรงจากประเทศที่ทำการผลิตไปยังสวิตเซอร์แลนด์ หรือในกรณีที่สินค้าส่งจากประเทศผู้ผลิตไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือนอร์เวย์ แล้วจึงส่งต่อไปสวิตเซอร์แลนด์ให้ถือว่าเป็นการส่งตรงจากประเทศผู้ผลิตไปยังสวิตเซอร์แลนด์โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากรสหภาพยุโรปหรือนอร์เวย์
4. ต้องไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับสินค้านั้น มากไปกว่าการขนส่งขึ้น/ลงเรือ หรือการดำเนินการให้สินค้าอยู่ในสภาพดี

การขอใช้สิทธิ

ใช้ระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter system: REX) คลิกรายละเอียด

การขึ้นทะเบียนตนเองของผู้ส่งออก

1. กรอกใบสมัคร (Pre-Application Form) ในเว็บไซต์ https://customs.ec.europa.eu/

2. กรอกคำขอขึ้นทะเบียน

3. ยื่นคำขอพร้อมใบสมัครและเอกสารของบริษัทมายังกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ คลิกรายละเอียด


ทั้งนี้ ผู้ส่งออกต้อง 1) มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งออกผลิตได้ถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าตามที่กำหนด 2) เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับวัตถุดิบและกระบวนการผลิตไว้อย่างน้อย 3 ปี และ 3) แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ กรณี5มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ บริษัท ข้อมูลในการติดต่อ รายละเอียดสินค้าส่งออก ฯลฯ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิก