เปลี่ยนการแสดงผล

โครงการ GSP ที่ไทยถูกตัดสิทธิ

โครงการ GSP ที่ไทยถูกตัดสิทธิ

 

          ในปี 2558 ประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP (Generalized System of Preferences) จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ สหภาพยุโรป ตุรกี และแคนาดา โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยไม่สามารถใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฟอร์มเอ (Form A) เพื่อรับสิทธิพิเศษลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีศุลกากรขาเข้าไปยังประเทศเหล่านี้ แต่จะต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราปกติ (MFN) แทน

          กรมศุลกากรญุี่ปุ่นประกาศตัดสิทธิ GSP ต่อประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form A) เพื่อรับสิทธิพิเศษลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีศุลกากรขาเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ประกอบการยังคงสามารถใช้สิทธิพิเศษลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีศุลกากรนำเข้าญี่ปุ่นได้ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น (AJCEP) แทน

 

การตัดสิทธิ GSP สหภาพยุโรป

 

การตัดสิทธิ GSP ตุรกี

 

การตัดสิทธิ GSP แคนาดา

 เอกสารแนบ

โครงการ GSP ที่ไทยถูกตัดสิทธิ

 

          ในปี 2558 ประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP (Generalized System of Preferences) จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ สหภาพยุโรป ตุรกี และแคนาดา โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยไม่สามารถใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฟอร์มเอ (Form A) เพื่อรับสิทธิพิเศษลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีศุลกากรขาเข้าไปยังประเทศเหล่านี้ แต่จะต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราปกติ (MFN) แทน

          กรมศุลกากรญุี่ปุ่นประกาศตัดสิทธิ GSP ต่อประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form A) เพื่อรับสิทธิพิเศษลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีศุลกากรขาเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ประกอบการยังคงสามารถใช้สิทธิพิเศษลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีศุลกากรนำเข้าญี่ปุ่นได้ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น (AJCEP) แทน

 

การตัดสิทธิ GSP สหภาพยุโรป

 

การตัดสิทธิ GSP ตุรกี

 

การตัดสิทธิ GSP แคนาดา