เปลี่ยนการแสดงผล

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement: ACFTA)

เรียน ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่สนใจทุกท่าน

ATTENTION !
"ขณะนี้เจ้าหน้าที่
อยู่ระหว่างการปรับปรุง และเรียบเรียงข้อมูลหน้าเพจความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน เพื่อให้ทุกท่านหาข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น โดยหน้าเพจจะกลับมาใช้ได้ไหม่ เร็ว ๆ นี้ ในระหว่างนี้ ท่านผู้อ่าน สามารถสืบค้นข้อมูลความตกลงฯ จากลิงค์ที่ปรากฏข้างล่างนี้"

1. ข้อบทว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (ASEAN - China Rules Of Origin text)
2. ระเบียบปฏิบัติการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certicate Procedure: OCP)
3. ตารางกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะราย (Product Specific Rules: PSRs)
4. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E 
5. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2559
6. ตารางการลดภาษีนำเข้าภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน - จีน
    - จีน (2019) , จีน (2021)

 

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 547 4819 ในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 เอกสารแนบ

เรียน ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่สนใจทุกท่าน

ATTENTION !
"ขณะนี้เจ้าหน้าที่
อยู่ระหว่างการปรับปรุง และเรียบเรียงข้อมูลหน้าเพจความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน เพื่อให้ทุกท่านหาข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น โดยหน้าเพจจะกลับมาใช้ได้ไหม่ เร็ว ๆ นี้ ในระหว่างนี้ ท่านผู้อ่าน สามารถสืบค้นข้อมูลความตกลงฯ จากลิงค์ที่ปรากฏข้างล่างนี้"

1. ข้อบทว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (ASEAN - China Rules Of Origin text)
2. ระเบียบปฏิบัติการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certicate Procedure: OCP)
3. ตารางกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะราย (Product Specific Rules: PSRs)
4. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E 
5. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2559
6. ตารางการลดภาษีนำเข้าภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน - จีน
    - จีน (2019) , จีน (2021)

 

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 547 4819 ในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

ขออภัยในความไม่สะดวก