เปลี่ยนการแสดงผล

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

(ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement: AHKFTA)

วันที่มีผลใช้บังคับ

11 มิถุนายน 2562 (เฉพาะฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม และเมียนมา)

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

(ROO)

(ข้อบทว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้า)

       สินค้านำเข้าที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง AHKFTA จะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตได้ตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

    1. กฎการใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained or Produced Goods: WO) เป็นสินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในภาคีผู้ส่งออก หรือ

    2. เกณฑ์การผลิตทั้งหมดในภาคีนั้นจากวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่า (Produced Exclusively: PE)

   3. กฎทั่วไป คือ เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content: RVC) โดยสินค้าที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด แต่มีสัดส่วนของวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและฮ่องกง ไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B. (RVC ≥ 40%)

   4. กฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) สินค้า 237 รายการ หากสินค้านั้นผลิตได้ตามกฎเฉพาะรายสินค้าตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 3-2 ซึ่งประกอบด้วยกฎ (1) WO (2) กฎทางเลือกระหว่าง RVC ≥ 40% หรือ เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (Change in Tariff Classification: CTC) (3) เกณฑ์กระบวนการผลิตเฉพาะ (Specific Process: SP) (Annex 3-2)

   5. สินค้าที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ 557 รายการ ซึ่งปรากฏในตารางภาคผนวก 3-3 อาทิ สินแร่และแร่ธาตุ พลาสติก อัญมณี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เจรจาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากที่ความตกลง AHKFTA มีผลใช้บังคับ ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อยุตินี้ อาเซียนและฮ่องกงตกลงใช้เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (1) WO หรือ (2) PE หรือ (3) RVC ≥ 40% สำหรับสินค้า 557 รายการ (Annex 3-3)

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

(Operational Certification Procedure)

1. สินค้าที่ใบกำกับสินค้าออกโดยบุคคลที่สาม (Third Party Invoicing)

   กรณีที่ผู้ส่งออกมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK) สำหรับสินค้าที่ใบกำกับสินค้า (invoice) ออกโดยบุคคลที่สาม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

    (1) ทำเครื่องหมาย (P) หน้าข้อความ “Third Party Invoicing” ในช่อง 13 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK)

    (2) ระบุชื่อ และประเทศ ของบุคคลที่สามที่ออกใบกำกับสินค้า (the company issuing the invoice) ในช่อง 7 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK)

2. ยืนยันการเคลื่อนย้ายสินค้า (Movement Confirmation: MC)

   กรณีที่ผู้ส่งออกได้นำเข้าสินค้าจากภาคีสมาชิกเพื่อส่งออก (Re-export) ไปยังภาคีสมาชิกใดภาคีสมาชิกหนึ่ง และมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK) เพื่อยืนยันการเคลื่อนย้ายสินค้า (Movement Confirmation: MC) ให้ทำเครื่องหมาย (P) หน้าข้อความ “Movement Confirmation” ในช่อง 13 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK) และผู้ส่งออกต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK) เพื่อยืนยันการเคลื่อนย้ายสินค้า (MC) ดังนี้

   (ก) ต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK) จากภาคีสมาชิกต้นทางที่ยังไม่หมดอายุ

   (ข) ต้นฉบับหรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) ที่ใช้ในการนำเข้าและส่งออก

  (ค) สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ใช้ในการนำเข้าและส่งออก

   (ง) ต้นฉบับหรือสำเนาใบขนสินค้าขาเข้า

การขอใช้สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีภายใต้ความตกลงฯ

   การขอใช้สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีภายใต้ความตกลงฯ สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวจะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK) ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้า โดยจะต้องระบุข้อมูลขั้นต่ำ (List of Data Requirement) ลงใน Form AHK

ตารางการลดภาษี แต่ละประเทศ - ฮ่องกง ผูกพันลดภาษีสินค้าทุกรายการภายใต้ AHKFTA ที่ร้อยละ 0  (ANNEX 2-1 HK)

- สิงคโปร์ ผูกพันลดภาษีสินค้าทุกรายการภายใต้ AHKFTA ที่ร้อยละ 0 (ANNEX 2-1 SG)

- ไทย

- เวียดนาม

- เมียนมา

- กัมพูชา

- ลาว

- อินโดนีเซีย

- มาเลเซีย

- บรูไนดารุสลาม

- ฟิลิปปินส์

 

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

(ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement: AHKFTA)

วันที่มีผลใช้บังคับ

11 มิถุนายน 2562 (เฉพาะฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม และเมียนมา)

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

(ROO)

(ข้อบทว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้า)

       สินค้านำเข้าที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง AHKFTA จะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตได้ตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

    1. กฎการใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained or Produced Goods: WO) เป็นสินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในภาคีผู้ส่งออก หรือ

    2. เกณฑ์การผลิตทั้งหมดในภาคีนั้นจากวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่า (Produced Exclusively: PE)

   3. กฎทั่วไป คือ เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content: RVC) โดยสินค้าที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด แต่มีสัดส่วนของวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและฮ่องกง ไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B. (RVC ≥ 40%)

   4. กฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) สินค้า 237 รายการ หากสินค้านั้นผลิตได้ตามกฎเฉพาะรายสินค้าตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 3-2 ซึ่งประกอบด้วยกฎ (1) WO (2) กฎทางเลือกระหว่าง RVC ≥ 40% หรือ เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (Change in Tariff Classification: CTC) (3) เกณฑ์กระบวนการผลิตเฉพาะ (Specific Process: SP) (Annex 3-2)

   5. สินค้าที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ 557 รายการ ซึ่งปรากฏในตารางภาคผนวก 3-3 อาทิ สินแร่และแร่ธาตุ พลาสติก อัญมณี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เจรจาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากที่ความตกลง AHKFTA มีผลใช้บังคับ ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อยุตินี้ อาเซียนและฮ่องกงตกลงใช้เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (1) WO หรือ (2) PE หรือ (3) RVC ≥ 40% สำหรับสินค้า 557 รายการ (Annex 3-3)

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

(Operational Certification Procedure)

1. สินค้าที่ใบกำกับสินค้าออกโดยบุคคลที่สาม (Third Party Invoicing)

   กรณีที่ผู้ส่งออกมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK) สำหรับสินค้าที่ใบกำกับสินค้า (invoice) ออกโดยบุคคลที่สาม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

    (1) ทำเครื่องหมาย (P) หน้าข้อความ “Third Party Invoicing” ในช่อง 13 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK)

    (2) ระบุชื่อ และประเทศ ของบุคคลที่สามที่ออกใบกำกับสินค้า (the company issuing the invoice) ในช่อง 7 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK)

2. ยืนยันการเคลื่อนย้ายสินค้า (Movement Confirmation: MC)

   กรณีที่ผู้ส่งออกได้นำเข้าสินค้าจากภาคีสมาชิกเพื่อส่งออก (Re-export) ไปยังภาคีสมาชิกใดภาคีสมาชิกหนึ่ง และมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK) เพื่อยืนยันการเคลื่อนย้ายสินค้า (Movement Confirmation: MC) ให้ทำเครื่องหมาย (P) หน้าข้อความ “Movement Confirmation” ในช่อง 13 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK) และผู้ส่งออกต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK) เพื่อยืนยันการเคลื่อนย้ายสินค้า (MC) ดังนี้

   (ก) ต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK) จากภาคีสมาชิกต้นทางที่ยังไม่หมดอายุ

   (ข) ต้นฉบับหรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) ที่ใช้ในการนำเข้าและส่งออก

  (ค) สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ใช้ในการนำเข้าและส่งออก

   (ง) ต้นฉบับหรือสำเนาใบขนสินค้าขาเข้า

การขอใช้สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีภายใต้ความตกลงฯ

   การขอใช้สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีภายใต้ความตกลงฯ สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวจะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AHK) ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้า โดยจะต้องระบุข้อมูลขั้นต่ำ (List of Data Requirement) ลงใน Form AHK

ตารางการลดภาษี แต่ละประเทศ - ฮ่องกง ผูกพันลดภาษีสินค้าทุกรายการภายใต้ AHKFTA ที่ร้อยละ 0  (ANNEX 2-1 HK)

- สิงคโปร์ ผูกพันลดภาษีสินค้าทุกรายการภายใต้ AHKFTA ที่ร้อยละ 0 (ANNEX 2-1 SG)

- ไทย

- เวียดนาม

- เมียนมา

- กัมพูชา

- ลาว

- อินโดนีเซีย

- มาเลเซีย

- บรูไนดารุสลาม

- ฟิลิปปินส์