เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด สถิตินำเข้า-ส่งออก

สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย (รายประเทศ / เปรียบเทียบรายปี) เดือนกรกฏาคม2566 | 393 

 เอกสารแนบ

เอกสารแนบ