เปลี่ยนการแสดงผล

ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต | 5288 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2565

เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกฎหมาย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกฎหมายที่กำกับดูแลแล้ว
กรมประมง

อธิบดีกรมประมง หรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย

 

ขอบเขตการควบคุม

ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตรวม 317 ชนิด (ตามรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์)

ระเบียบและหลักเกณฑ์

ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตตามบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงประกอบพิธีการศุลกากร
(1)หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์
(2)หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการนำเข้า
(3)หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ หรือกรณีอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการค้า

หนังสือรับรองข้างต้นอย่างน้อยต้องแสดงชนิดของปลาทะเลสวยงามตามบัญชีท้ายประกาศนี้ และปริมาณของปลาทะเลสวยงามที่ได้รับการรับรองตามข้อ (1) (2) และ (3) แล้วแต่กรณี


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ