เปลี่ยนการแสดงผล

ทองคำ | 31996 

ทองคำ

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามชนิดประเภทสินค้า


- พระราชกฤษฎีกาควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2494 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2494

- ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2505 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2505

- พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2485 ลงวันที่ 9 มกราคม 2485

- ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 26 มกราคม 2509

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2535

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อนุญาตให้นำทองคำเข้ามาในราชอาณาจักรและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งทองคำและทองคำขาว พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2534 (การอนุญาตให้ นำเข้า/ส่งออกทองคำ : เนื้อทองคำไม่ว่าจะเป็นแท่ง ก้อน แผ่น หรือรูปอื่น หรือผสมกับสิ่งอื่นใด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเครื่องรูปพรรณทองคำ)

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อนุญาตให้นำทองคำเข้ามาในราชอาณาจักรและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งทองคำและทองคำขาว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2542 (อนุญาตให้นำเข้า/ส่งออกได้เป็นการทั่วไป : เนื้อทองคำไม่ว่าจะเป็นแท่ง ก้อน แผ่น หรือรูปอื่น หรือผสมกับสิ่งอื่นใด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเครื่องรูปพรรณทองคำ)

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อนุญาต ให้นำหรือส่งเพชรพลอยเครื่องรูปพรรณทองคำและเครื่องรูปพรรณทองคำขาวออกไปนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 18 มีนาคม 2534

เพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
กระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ขอบเขตการควบคุมการนำเข้า

1. แร่ทองคำ
2. เนื้อทองคำ ไม่ว่าจะเป็นแท่ง ก้อน แผ่น หรือรูปอื่น หรือ ผสมกับสิ่งอื่นใด แต่ไม่หมายความรวมถึงเครื่องรูปพรรณทองคำ ซึ่งตามปกติและโดยสภาพใช้ในการประดับร่างกาย

ขอบเขตการควบคุมการส่งออก

1. แร่ทองคำ
2. เนื้อทองคำ ไม่ว่าจะเป็นแท่ง ก้อน แผ่น หรือรูปแบบอื่นๆ หรือ ผสมกับสิ่งอื่นใด 
3. เครื่องรูปพรรณทองคำ

ระเบียบและหลักเกณฑ์

ต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ