เปลี่ยนการแสดงผล

เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน | 6579 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
7102.10.00
7102.21.00
7102.31.00

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2546

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักฐานและเอกสารประกอบการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2546

- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบแจ้งปริมาณคงเหลือและวิธีปฏิบัติในการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2546

- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การรายงานการนำเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่เก็บรักษา การจำหน่ายจ่ายโอนและปริมาณคงเหลือของสินค้าที่มีมาตราการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารพ.ศ. 2561 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2561
เพื่ออนุวัติตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติที่ 55/56 (2000) ลงวันที่1 ธันวาคม 2543 ในการออกหนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน(Rough Diamonds)ตามหลักเกณฑ์ภายใต้กรอบความตกลง Kimberly Process Certification Scheme เพื่อป้องกันปัญหาการค้าเพชรที่นำไปสนับสนุนการสู้รบของกลุ่มกบฏในบางประเทศของทวีปแอฟริกา


กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปและสำนักบริการการค้าต่างประเทศ)
 

ขอบเขตการควบคุม

เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 7102.10.00, 7102.21.00 และ 7102.31.00

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. การนำเข้า
(1) ผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(2) ผู้นำเข้าต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ซึ่งออกโดยประเทศผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิก Kimberley Process เพื่อแสดงประกอบพิธีการนำเข้าต่อกรมศุลกากร 
(3) ผู้นำเข้าต้องรายงานการนำเข้าทาง http://e-report.dft.go.th ให้กรมการค้าต่างประเทศทราบภายใน 3 วันหลังการนำเข้า 

2. การส่งออก 
ผู้ส่งออกต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ซึ่งออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อไปแสดงประกอบพิธีการส่งออกต่อกรมศุลกากร


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ