เปลี่ยนการแสดงผล

รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน | 5871 

รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน

พิกัดศุลกากร ควบคุมโดย เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งสินค้ารถยนต์ออกไปไต้หวัน พ.ศ. 2546

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้ารถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน พ.ศ. 2546
เพื่อให้การบริหารส่งออกสินค้ารถยนต์ไปไต้หวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของไทย
- สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป

- สำนักบริการการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

- อธิบดีกรมการค้า

ต่างประเทศ


ขอบเขตในการควบคุม

      รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่จะส่งออกไปไต้หวันโดยใช้สิทธิให้ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าไต้หวันตามความตกลงที่ไต้หวันทำไว้กับประเทศไทย  ตามรายการที่ระบุไว้โดยพิกัดอัตราศุลกากรไต้หวันในประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้ารถยนต์ออกไปไต้หวัน พ.ศ. 2546

ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก

  1. ต้องยื่นขอจดแจ้งขึ้นบัญชีเป็นผู้ขอหนังสือรับรองต่อกรมการค้าต่างประเทศตามแบบที่กำหนดโดยผู้ขอขึ้นบัญชีต้องเป็นนิติบุคคล
  2. จะออกหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่ผู้ขึ้นบัญชีตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรรโดยให้ยื่นคำขอรับการจัดสรรในระหว่างเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนที่จะส่งออก
  3. ห้ามโอนปริมาณที่ได้รับจัดสรร
  4. รถยนต์ที่จะออกหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบขึ้นในประเทศไทย
  5. ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก  ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศไปแสดงต่อกรมศุลกากร เพื่อประกอบการส่งออก
  6. ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศไปแสดงต่อไต้หวันในการนำเข้าไต้หวัน

 
สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป

มีนาคม 2552

 เอกสารแนบ