เปลี่ยนการแสดงผล

สับปะรดกระป๋อง | 14602 

พิกัดศุลกากร ประกาศ/ระเบียบ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามชนิดประเภทสินค้า

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสับปะรดกระป๋องออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 51-2562   สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของสับปะรดกระป๋องที่ส่งออกให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ


- กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)

- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม


กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าสับปะรดกระป๋องตามบัญชีรายชื่อที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแจ้งไว้ กับกรมศุลกากร  หรือแสดงใบรับแจ้งการทำผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋องที่ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมในแต่ละครั้งที่มีการส่งออก 


 

ขอบเขตการควบคุม

สับปะรดกระป๋อง

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. สับปะรดกระป๋องที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องผลิตโดยผู้ผลิตซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) หรือได้รับใบรับแจ้งการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง  เพื่อการส่งออกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรววงอุตสาหกรรม

2. การส่งออกสับปะรดกระป๋องไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามข้อ 1 จะต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ผลิตที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งให้กับกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และต้องแสดงใบรับอนุญาต หรือใบรับแจ้งตามข้อ 1 ต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ทุกครั้ง ที่มีการส่งออก

3. การส่งออกสับปะรดกระป๋องโดยผู้ประกอบการอื่นซึ่งมิใช่ผู้ผลิตตามข้อ 1 ต้องมีหนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่นใด ซึ่งระบุว่าสับปะรดกระป๋องที่จะส่งออกเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งตามข้อ 1 แสดงต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ในแต่ละครั้งที่มีการส่งออก แล้วแต่กรณี

4. ทั้งนี้ การส่งออกตามข้อ 1 -3 มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่นำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือกรณีที่ยานพาหนะนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ หรือในกรณีที่นำออกไปเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือการศึกษาวิเคราะห์ ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จำเป็น


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ