เปลี่ยนการแสดงผล

ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง | 12214 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
1604.14.11
1604.14.19

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

เพื่อส่งเสริมการ
ส่งออกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน
กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
กรมศุลกากรตรวจปล่อยตามบัญชีรายชื่อที่กรมการค้าต่างประเทศแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ

 

ขอบเขตการควบคุม

ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง หมายความว่า ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) หรือปลาสคิปแจ็ก (ปลาโอท้องแถบ) หรือปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา) ทั้งตัวหรือเป็นชิ้น โดยไม่บด ที่บรรจุในกระป๋องอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 1604.14.11 และ 1604.14.19

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. กำหนดให้ผู้ส่งออกต้องเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป  หรือสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

2. ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่นำปลาทูน่าบรรจุกระป๋องติดตัวออกไป หรือนำออกไปพร้อมยานพาหนะ เพื่อใช้ในการบริโภคในยานพาหนะนั้น หรือกรณีนำออกไปเพื่อเป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จำเป็น 


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ