เปลี่ยนการแสดงผล

ทุเรียนสด | 47845 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามชนิดประเภทสินค้า

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 91) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2542

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นส่งออกผลทุเรียนสด พ.ศ. 2563

 

เพื่อให้การส่งผลทุเรียนสดออกไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม
-กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)

-กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตามบัญชีรายชื่อผู้ส่งออกที่กรมวิชาการเกษตรแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ

 

ขอบเขตการควบคุม

ผลทุเรียนสด 

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. ผู้ส่งทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรไว้ต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด และกรมวิชาการเกษตรแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสดให้กรมศุลกากรทราบเพื่อประกอบการส่งออก

2. ผู้ส่งออกจะต้องติดป้าย หรือฉลาก หรือประทับข้อความ โดยระบุข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ 
(1) ชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก
(2) ชื่อพืชและพันธุ์ 
(3) ชั้นและน้ำหนักของสินค้า 
(4) ประเทศผู้ผลิต

3. ผู้ส่งออกรายงานการส่งทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมวิชาการเกษตร ตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

4. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือการส่งออกโดยมิใช่การค้า หรือเพื่อเป็นตัวอย่างในปริมาณที่สมควร


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ