เปลี่ยนการแสดงผล

ลำไยสด | 13040 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามชนิดประเภทสินค้า


- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2542

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลลำไยสดออกไปนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2542


 

เพื่อให้การส่งผลลำไยสดออกไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม
- กรมการค้าต่างประเทศ(กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)

- กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กรมศุลกากรตรวจปล่อยตามบัญชีรายชื่อ  ผู้ส่งออกที่กรมวิชาการเกษตร แจ้งให้กรมศุลกากรทราบ

 

ขอบเขตการควบคุม

ผลลำไยสด

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. ผู้ส่งผลลำไยสดออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลลำไยสดออกไปนอกราชอาณาจักร ไว้ต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด และกรมวิชาการเกษตรจะแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออกผลลำไยสดให้กรมศุลกากรทราบเพื่อประกอบการส่งออก

2. ผู้ส่งออกจะต้องติดป้ายหรือฉลากประทับข้อความ โดยระบุข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ 
(1) ชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก
(2) ชื่อพืชและพันธุ์ 
(3) ชั้นและน้ำหนักของสินค้า
(4) ประเทศผู้ผลิต

3. ผู้ส่งออกผลลำไยสดต้องรายงานการส่งผลลำไยสดออกไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมวิชาการเกษตรตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

4. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือการส่งออกโดยมิใช่การค้า หรือเพื่อเป็นตัวอย่างในปริมาณที่สมควร


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ