เปลี่ยนการแสดงผล

ดอกกล้วยไม้ | 14299 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามชนิดประเภทสินค้า

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 93) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2542

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ   จดทะเบียนเป็นผู้ส่งดอกกล้วยไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2542


 

เพื่อให้การส่งดอกกล้วยไม้ออกไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม
- กรมการค้าต่างประเทศ(กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)

- กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตามบัญชีรายชื่อผู้ส่งออกที่กรมวิชาการเกษตรแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ


 

ขอบเขตการควบคุม

ดอกกล้วยไม้สดทุกชนิด

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. ผู้ส่งดอกกล้วยไม้ออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งดอกกล้วยไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร ไว้ต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดและกรมวิชาการเกษตรแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ให้กรมศุลกากรทราบ เพื่อประกอบการส่งออก

2. ผู้ส่งออกจะต้องติดป้ายหรือฉลากหรือประทับข้อความ โดยระบุข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ 
(1) ชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก
(2) ชื่อพืชและพันธุ์
(3) ชั้นและจำนวนช่อหรือน้ำหนักของสินค้า
(4) ประเทศผู้ผลิต

3. ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) จากกรมวิชาการเกษตรไปแสดงต่อพนักงานศุลกากรในการส่งออก

4. ผู้ส่งออกรายงานการส่งดอกกล้วยไม้ออกไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมวิชาการเกษตรตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

5. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือการส่งออกโดยมิใช่การค้า หรือเพื่อเป็นตัวอย่างในปริมาณที่สมควร


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ