เปลี่ยนการแสดงผล

ผักและผลไม้ (ยกเลิก) | 49808 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามชนิดหรือประเภทในประกาศกรมการค้าต่างประเทศฯ


-ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการส่งสินค้าผักและผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546

-ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่อง กำหนดชนิด หรือประเภทของผักและผลไม้ที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 


 

- เพื่อป้องกันปัญหาสารตกค้างในสินค้าผักและผลไม้ที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าพืชผักผลไม้ไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม

- เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการส่งออกและลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ
- กรมการค้าต่างประเทศ(กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
- กรมวิชาการเกษตร
กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตามหนังสือรับรองสารตกค้างที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 

ขอบเขตการควบคุม

1. ลำไย ทุเรียน ลิ้นจี่ มังคุด มะม่วง ส้มโอ หน่อไม้ฝรั่ง ขิง กระเจี๊ยบสด พริก ที่ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป
2. ผักชีไทย ผักชีฝรั่ง ใบกระเพรา ใบโหระพา ผักแขยง ใบสะระแหน่ ผักแพรว ต้นหอม ผักคื่นไช่    ใบกุยไช่ ดอกกุยไช่ ชะอม ตะไคร้ ผักบุ้ง ผักแว่น ผักกระเฉด ใบบัวบก ใบชะพูล ผักโขมแดง ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง พริกขี้หนู ผักปลัง ที่ส่งออกไปยังราชอาณาจักรนอร์เวย์ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ และสหภาพยุโรป

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. สินค้าผัก และผลไม้ตามข้อ 1. ต้องมีหนังสือรับรองสารตกค้างตามผลการตรวจสอบวิเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตรหรือห้องปฏิบัติการของหน่วยงานอื่นที่กรมวิชาการเกษตรให้การรับรองไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบพิธีการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
2. สินค้าผักตามข้อ 2. ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ Eschrerichia coli และ Salmonella ตามผลการตรวจสอบวิเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตร หรือห้องปฏิบัติการของหน่วยงานอื่นที่ กรมวิชาการเกษตรให้การรับรองไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบพิธีการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2563

 เอกสารแนบ