เปลี่ยนการแสดงผล

ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง | 10056 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
0714.10.11.000
0714.10.19.001
0714.10.19.090
0714.10.91.000
0714.10.99.090
1106.20.10.000
(ไม่รวมแป้งหยาบ)
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2532 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2532

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 6  ธันวาคม 2560


- เพื่อให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสถานะการค้าในปัจจุบัน และให้อำนาจในการดำเนินการจัดระเบียบการค้ากับต่างประเทศให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป และสำนักบริการการค้าต่างประเทศ)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

- อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

- ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ
 1108.14.00  - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกแป้งมันสำปะหลังไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 15 กุภาพันธ์ 2553

- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอและการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับแป้งมันสำปะหลังที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559
เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งผู้นำเข้าจะได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้า กรมการค้าต่างประเทศ (สำนักบริการการค้าต่างประเทศ)  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

- อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

- ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ


ขอบเขตการควบคุม

1. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรสภาพหัวมันสำปะหลัง ไม่ว่าจะมีลักษณะป่น หรือเป็นชิ้น แผ่น ก้อน แท่ง เม็ด หรือมีลักษณะอื่นใด แต่ไม่รวมถึง แป้งมันสำปะหลัง และกากมันสำปะหลัง
2. แป้งมันสำปะหลัง หมายถึงแป้งมันทุกชนิด

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
1.1  ผู้ส่งออกต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน และต้องมีใบรับรองมาตรฐานสินค้ากำกับการส่งออกทุกครั้ง
1.2  ต้องขออนุญาตส่งออกทุกครั้ง
1.3  ในกรณีที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป และต้องการใช้สิทธิภายใต้โควตาภาษี ต้องยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) เพื่อให้ผู้นำเข้าของสหภาพยุโรปนำไปแสดงประกอบการผ่านพิธีการทางศุลกากร
1.4  ในกรณีที่ส่งออกไปยังประเทศที่มีความตกลง FTA กับไทย ต้องยื่นขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าตามแบบฟอร์มที่ไทยได้ทำความตกลงกับประเทศนั้นๆ เพื่อให้ผู้นำเข้านำไปแสดงประกอบพิธีการทางศุลกากร
1.5  การพิจารณาอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตาม ที่ระเบียบกระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ในแต่ละปี

2. แป้งมันสำปะหลัง
2.1  ผู้ส่งออกต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน และการส่งออกสินค้าต้องมีใบรับรองมาตรฐานสินค้ากำกับทุกครั้ง
2.2  ในกรณีที่ส่งออกไปยังประเทศที่มีความตกลง FTA กับไทย ต้องยื่นขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าตามแบบฟอร์มที่ไทยได้ทำความตกลงกับประเทศนั้นๆ เพื่อให้ผู้นำเข้านำไปแสดงประกอบพิธีการทางศุลกากร
2.3  ในกรณีของแป้งมันสำปะหลัง ตามพิกัดอัตราศุลกากร 1108.14.00 ที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปและต้องการใช้สิทธิภายใต้โควตาภาษี ต้องยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) เพื่อให้ผู้นำเข้าของสหภาพยุโรปนำไปแสดงประกอบการผ่านพิธีการทางศุลกากร


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ