เปลี่ยนการแสดงผล

ข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีของสหภาพยุโรป | 4857 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
1006.30 1006.40

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนด ให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออก ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 76) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ เรียกเก็บและวิธีชำระค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกสินค้าข้าวไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2553

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกสินค้าข้าวไปสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2563 พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคืนส่วนจัดสรร การขอหนังสือรับรองการส่งออก การยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออก การคืนค่าธรรมเนียมพิเศษ และการรายงานการส่งออกข้าว ไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2563 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2563 พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 27 มกราคม 2563

เพื่อปฏิบัติตามความตกลงที่สหภาพยุโรปให้ การชดเชยแก่ประเทศไทยอันเนื่องมาจากการขยายสมาชิกภาพด้วยการยกเว้นภาษีหรือการลดหย่อนภาษีสำหรับการนำเข้าข้าวบางประเภท บางชนิดจากประเทศไทย
- กรมการค้าต่างประเทศ
- กองบริหารการค้าข้าว
- สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
- ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ


 

ขอบเขตการควบคุม

ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทยชนิด 100% และข้าวนึ่งชนิด 100% (พิกัด 1006.30)
ข้าวอินทรีย์ (ข้าวขาวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป)
ข้าวหัก (พิกัด 1006.40และ ให้หมายความรวมถึง ข้าวขาวพิกัด 1006.30 ชนิด 20% - 55% ด้วย

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. ต้องเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับส่วนจัดสรรโควตาข้าวไปสหภาพยุโรป
2. ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกข้าวที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป (Export Certificate)
3. ปฏิบัติตามระเบียบประกาศที่กำหนดไว้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ

ตันละ 2,500 บาท


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ