เปลี่ยนการแสดงผล

ไม้และไม้แปรรูป | 8774 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามบัญชีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2549

- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการส่งออกนำเข้าสินค้า โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพื่อประโยชน์ของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปและ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ)
- กรมป่าไม้


อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ)

 

ขอบเขตการควบคุม

“ไม้” หมายความว่า ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แต่ไม่หมายความรวมถึงหวาย ไม้ไผ่และไม้รวกทุกชนิด ปาล์ม รากไม้ เถาไม้ ไม้วีเนียร์ พันธุ์ไม้ ขี้เลื่อยหรือเศษไม้ ไม่ว่าจะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้จัดทำเป็นของสำเร็จรูปซึ่งไม่เหมาะสมที่จะนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น

ระเบียบและหลักเกณฑ์

ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ต้องขออนุญาตส่งออก โดยจะอนุญาตให้ส่งออกเฉพาะไม้ยางพารา ไม้สน ไม้ที่ทำออกจากสวนป่า ดังนี้
1. ไม้ยางพารา อนุญาตให้ส่งออกโดยไม่จำกัดปริมาณ
โดยยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตส่งออก พร้อมแสดงสำเนาบัญชีราคาสินค้า หรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้า หรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว

2. ไม้สน อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่กำหนดในหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมาย
โดยให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตส่งออก พร้อมแสดงสำเนาบัญชีราคาสินค้าหรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้า หรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว และหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมายว่าเป็นไม้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ไม้สนที่ตัดออกจากป่าในบริเวณที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าในบริเวณนั้น เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ
(2) ไม้สนที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม้
(3) ไม้สนประดิพัทธ์ที่ตัดจากสวนไม้สนประดิพัทธ์ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์

3. ไม้ที่ทำออกจากสวนป่า อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่กำหนดในหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมาย
โดยให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตส่งออก พร้อมแสดงสำเนาบัญชีราคาสินค้า หรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้า หรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว และหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมายว่าเป็นไม้ที่ทำออกจากสวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน
สำหรับไม้สักสวนป่า จะอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นผู้ส่งออก


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2563

 เอกสารแนบ